Actueel


 • Acceptgirokaart

  Geen Acceptgirokaart meer

  Normaal ontving u aan het eind van elk aangiftetijdvak van de Belastingdienst een mededeling aangifte loonheffingen. Aan dit verzoek tot aangifte was een acceptgiro bevestigd. Per 1 januari 2012 is deze mededeling en de bijbehorende acceptgiro vervallen! U heeft in december - indien u personeel heeft - wel een "Aangiftebrief loonheffingen" voor 2012 ontvangen. Hierin staan de aangiftetijdvakken van 2012, de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldata en de betalingskenmerken.

 • minimumloonDGA

  Valkuilen minimumloon directeur-grootaandeelhouder

  Als directeur-grootaandeelhouder bent u op grond van de ‘gebruikelijk loonregeling' verplicht een minimumloon uit de BV op te nemen. Uit de vele rechtszaken blijkt dat deze regeling nogal wat valkuilen kent.

 • urencriterium

  Urencriterium zelfstandigenaftrek verdwijnt

  Vanaf volgend jaar is het niet meer verplicht 1225 uur te werken om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek. Urencriterium voor ZZP verdwijnt daarmee ook. Urencriterium wordt vervangen door een korting op de te betalen belasting. De korting wordt via een glijdende schaal afhankelijk van de behaalde omzet. Als ondernemers € 10.000 of meer omzet draaien, is volledige zelfstandigenaftrek mogelijk en als ze slechts €5000 omzet behalen, hebben ze recht op de halve aftrek.

 • spaarloon

  Verdien 200-300 euro met de spaarloonregeling

  Werknemers die in 2011 niet hebben meegedaan aan de spaarloonregeling kunnen nu nog profiteren van het belastingvoordeel rondom het spaarloon. Wie in november of december van dit jaar nog snel even het maximale spaarloonbedrag van 613 euro bruto spaart, krijgt dit bedrag op 1 januari 2012 netto uitgekeerd. Kortom een netto voordeel van 200 tot 300 euro.

 • bestelauto

  Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto in Belastingplan 2012

  Zzp'ers en werknemers met een bestelbus zijn vanaf 1 januari 2012 voorgoed verlost van de vermaledijde rittenadministratie voor hun bijtelling. Ondernemers die in een bestelauto rijden, krijgen normaal gesproken bijtelling om de oren voor het privégebruik van hun bus. Die bedraagt 25% van de cataloguswaarde en wordt bij het inkomen opgeteld. Maar berijders die minder dan 500 kilometer privé rijden, kunnen onder de bijtelling uitkomen. Dat had echter heel wat voeten in de aarde, want in ruil voor geen bijtelling moest de zzp'er of werknemer een uitgebreide rittenadministratie bijhouden om te bewijzen dat ze de grens van 500 kilometer niet overschreden. Deze administratieve rompslomp zorgde voor veel ergernis. Maar vanaf volgend jaar wordt de 'verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto's' ingevoerd. Wie deze verklaring inlevert, hoeft niet meer als tegenprestatie een volledige rittenadministratie bij te houden.

 • privegebruik

  Nieuwe btw-regels privégebruik zakelijke auto

  De regels voor de btw en de auto zijn op 1 juli 2011 gewijzigd. Dit heeft consequenties voor de manier waarop u btw moet berekenen, als u een zakelijke auto ook privé rijdt. Hebt u een zakelijke personenauto of bestelauto, die u of uw personeel ook privé gebruikt? Dan bent u verplicht over het werkelijke privégebruik btw te betalen.
  Kilometeradministratie; u kunt de btw over het werkelijke privégebruik berekenen door een sluitende kilometeradministratie bij te houden. Let op: ook het woon-werkverkeer valt onder privé gereden kilometers.
  Vast percentage; houdt u liever geen kilometeradministratie bij? Dan mag u voor de btw-heffing voor het privégebruik een vast bedrag nemen van de autocatalogusprijs, inclusief btw en BPM. Dit percentage is 2,7%.

 • werkkostenregeling

  Werkkostenregeling (WKR)

  Sinds 1 januari 2011 geldt een nieuwe regeling: de werkkostenregeling (WKR). Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Op de site van de Belastingdienst wordt u uitgebreid geïnformeerd over deze nieuwe regeling www.belastingdienst.nlDownload hier het rekenmodel werkkostenregeling.

 • pensioen

  DGA – geld opnemen uit pensioen BV

  Als DGA kunt u niet onbeperkt geld opnemen uit uw pensioen BV. Het risico bestaat dat de Belastingdienst stelt dat er sprake is van een afkoop van uw pensioen. Het is belangrijk dat de vermogenspositie van de BV dit toelaat. Door tijdig de geldopname correct en helder vast te leggen in een geldleningovereenkomst voorkomt u het risico dat er sprake is van een pensioenafkoop.

 • vennootschapsbelasting

  Tariefvoordeel VPB

  Bij een belastbare winst tot € 200.000,- betaalt uw BV het laagste tarief in de vennootschapsbelasting. Het is voordelig om zorg te dragen dat uw winst onder dit maximum blijft. Door inkomsten en uitgaven te spreiden, voorzieningen en reserves te gebruiken en versneld af te schrijven, kunt u uw winst beïnvloeden en daarmee ook het VPB-tarief. Daarbij dient u echter niet de verliesverrekening uit het oog te verliezen.

 • meewerkaftrek

  Meewerkaftrek of meewerk beloning

  Als uw partner meewerkt binnen uw eenmanszaak, maatschap of VOF kunt u een aftrekpost claimen (meewerkaftrek) of een beloning van tenminste 5.000 euro toekennen. Als er een tariefsverschil is tussen het inkomen van u en uw partner is een meewerkbeloning verstandig. Als u partner tenminste 10 uur per week (525 per jaar) binnen uw bedrijf meewerkt heeft u recht op meewerkaftrek. De omvang is afhankelijk van het aantal gewerkte uren en uw winst. De ondernemer krijgt een aftrekpost, uw partner mag geen beloning ontvangen.

 • vof

  Man vrouw firma per 2010 weer aantrekkelijk

  Als u een eenmanszaak heeft dit meer dan 60.000 euro winst maakt is het wellicht slim om eens na te denken over een vennootschap onder firma met uw echtgenoot of partner. Zelfs als uw partner geen 1.225 uur per jaar werkt want, vanaf dit aantal uren is uw partner namelijk een echte ondernemer en heeft recht op de ondernemersaftrek. Vanaf 2010 is de MKB-winstvrijstelling niet meer afhankelijk van het recht op de ondernemersaftrek. Dus als u niet voldoet aan het urencriterium heeft u wel recht op de MKB winstvrijstelling. Daarnaast is de MKB vrijstelling verhoogd tot 12% van de winst. U partner krijgt dit deel dus belastingvrij. Het is echter aan te bevelen om een VOF contract te maken waarbij u zakelijk met elkaar moet handelen, eventueel bestaande stille reserves en goodwill voorbehouden.

 • navigatie

  Navigatie

  Als u in uw privéauto een navigatiesysteem laat inbouwen dan maakt dit systeem onderdeel uit van uw privéauto. De kosten zijn dan niet aftrekbaar omdat hiervoor maximaal 0,19 eurocent per kilometer mag worden vergoed. Als de auto tot het ondernemingsvermogen behoort zijn de kosten wel zakelijk. Het is wellicht slim een demontabele navigatie aan te schaffen, zoals een TomTom . Het lijkt redelijk dat deze kosten zakelijk zijn.

 • studiekosten

  Studiekosten - bedrijfskosten

  Een cursus, opleiding of seminar kost veel geld. Mits u een opleiding volgt voor uw bedrijf, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van uw kennis zijn de kosten aftrekbaar. De belangrijkste beperking is dat de kosten maar voor 75% aftrekbaar. Voordeel is wel dat de volgende kosten gewoon aftrekbaar zijn;
  1. BTW: kunt u terugvragen (tenzij u vrijgestelde prestaties verricht, dan kunt u de BTW als kosten aftrekken)
  2. Reiskosten: aftrekbaar
  3. Verblijfkosten en hotelkosten: aftrekbaar

 • oudedagsreserve

  Oudedagsreserve (FOR)

  U mag als ondernemer (eenmanszaak, vof of maatschap) pensioen binnen uw eigen bedrijf opbouwen. Het voordeel van de fiscale oudedagsreserve is dat u wel een aftrekpost krijgt van maximaal zo'n 11.000 euro en deze niet hoeft te betalen. Wat zijn echter de voorwaarden:
  - u moet voldoen aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur)
  - u bent nog geen 65 jaar
  - u maakt winst
  U mag maximaal 12% van de winst in een kalenderjaar toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve, voor 2010 is het maximum 11.811 euro.

 • Uw onderneming stopt

  Als u uw onderneming stopt en de onderneming wordt opgeheven, is er sprake van bedrijfsbeëindiging (staking). U moet uw belastingzaken afwikkelen. Dat heet 'fiscaal afrekenen'. Stopt u uw onderneming en start u daarna een nieuwe onderneming? Dan is het niet nodig om fiscaal af te rekenen. Dus ook niet als u vrijwillig uw onderneming stopt.

 • Tarief overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd

  Staatssecretaris Weekers heeft de overdrachtsbelasting voor woningen tijdelijk verlaagd naar 2%. Deze maatregel gaat met terugwerkende kracht in op 15 juni 2011 en loopt tot 1 juli 2012.

 • kvk

  Pas op met het zetten van je handtekening

  Het is voor criminelen relatief eenvoudig om via de website van de Kamer van Koophandel handtekeningen te kopiëren, die op jaarrekeningen en algemene voorwaarden zijn geplaatst. Om misbruik voor te zijn ontraden de KVK en het NIVRA ondertekening van stukken die bestemd zijn voor deponering bij de KvK. De KvK wil wel graag een begeleidend schrijven bij de jaarstukken van het bestuur of van de accountant. De KvK’s hebben inmiddels aanvullende maatregelen genomen om toekomstige fraude te voorkomen. Zo worden handtekeningen op jaarrekeningen en algemene voorwaarden onleesbaar gemaakt en zal op termijn worden overgegaan op DigiD

 • 6procent-btw-tarief

  Besparing door verlaagd tarief bouw

  Per 1 oktober 2010 is het btw-tarief dat geldt voor renovatie en herstel van woningen, verlaagd van 19% naar 6%. Onder renovatie en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen) van de woning. De woning moet wel langer dan twee jaar gelden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Het betreft een tijdelijke regeling en geldt tot 1 oktober 2011.

 • fiscaal partnerschap

  Fiscaal partnerschap in 2011

  Vanaf 2011 zijn getrouwden en mensen met een bij burgerlijke stand geregistreerd partnerschap altijd verplicht elkaars fiscale partner. Voor samenwonenden geldt dat zij: - of samen een kind hebben, - of elkaars kind erkend, - of samen eigenaar bent van een woning, - of uw partner als gerechtigde tot het partnerpensioen heeft aangewezen, - of een notarieel samenlevingscontract heeft. Voordeel Door aftrekposten toe te wijzen aan de degene die het hoogste inkomen heeft, kan een tariefsvoordeel worden behaald. Wanneer slechts één van de twee samenwoners werkt, is het mogelijk de algemene heffingskorting uit te laten betalen aan de niet-werkende partner. Dit kan oplopen tot bijna € 2000,- op jaarbasis.

 • representatiekosten

  Koffie of liever wijn

  Het is in Nederland een goede gewoonte de bezoeker een kop koffie aan te bieden. Door een koffiemachine door uw BV te laten kopen met een aankoopprijs tot € 450 scoort u direct een aftrekpost voor uw BV. Aangezien u als DGA het vaak niet laat bij een werkdag van negen tot vijf, komt het dikwijls voor dat u uw gast liever een glas wijn aanbiedt. Op een aangelegde wijnvoorraad levert de fiscus een bijdrage. De wijn is namelijk gewoon een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting en ook btw aftrekbaar. De bijdrage van de belastingdienst maakt de afdronk een stuk lekkerder!

 • buitenlandse BTW

  Verruiming termijn teruggave BTW over 2009

  Als u als Nederlandse BTW-onderneming in andere EU landen activiteiten verricht, kun u de buitenlandse BTW in veel gevallen terugvragen. Denk bijvoorbeeld aan de BTW op reis- en verblijfkosten. Hiervoor dient u inloggegevens aan te vragen bij de Belastingdienst. De termijn voor teruggaaf buitenlandse BTW 2009 is verlengd tot 31 maart 2011.

 • verzuimboete

  Vergeten te factureren? Verzuimboete!

  Een vergeten factuur of een onjuiste factuur kan uw onderneming duur komen te staan. Als tijdens een boekencontrole blijft dat één of meer facturen niet zijn verzonden, kan de fiscus een verzuimboete van maximaal € 4920 per vergeten factuur opleggen. De eisen waaraan een factuur moet voldoen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet op de omzetbelasting. Op de site van de Belastingdienst kunt u een overzicht van alle factuurvereisten vinden.